ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2021 Z DNIA 07.04.2021

Szanowni Państwo

3DARTECH Spółka z o.o., stosując zasadę rozeznania rynku opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym w związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii druku 3D do wykonywania przestrzennych struktur ognioodpornych, akustycznych oraz estetycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja usługi w zakresie przeprowadzenia Audytu Projektu

Termin i miejsce składania ofert:

1. Ofertę należy dostarczyć mailowo na adres [email protected] (w formie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w tytule maila „Oferta na Audyt Projektu”), osobiście lub pocztą/kurierem do siedziby Zamawiającego, do dnia 14.04.2021. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.

2. Ofertę zawierającą wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres wykonawcy oraz dopisać „Oferta na Audyt Projektu”.

3. Oferty złożone po terminie lub w sposób niezgodny z ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane.

Pełna dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się do pobrania poniżej

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/1.1.1/2018 „Szybka ścieżka” MŚP